piece x=1 y=1piece x=2 y=1
piece x=1 y=2piece x=2 y=2
piece x=1 y=3piece x=2 y=3
piece x=1 y=4piece x=2 y=4
piece x=1 y=5piece x=2 y=5
piece x=1 y=6piece x=2 y=6

[ ENTER ]

War reware g0org ha, Hardcore wo multiplex ni hyougensuru Non-Commerical Commericalism Organization (N-CCO) desu.
Umano awanai networkers ga Real Money no tamedakeni atsumatte imasukara, die joe V! death.
Yoroshiku onegaishimasu.

Copyleft (g) 1995 - 2011 Groundzero Organization., All rights unreserved.
Organizer : g0_sysop, Webmaster : hizmi